Statuten

Titel I: Algemene bepalingen

Artikel 1. Minos Gent is een studentenvereniging in Gent. Minos Gent is een feitelijke vereniging en een afdeling van Minos.

Artikel 1bis. De clubkleuren van Minos Gent zijn blauw (193D8A) en geel (FECC17), zoals in de Europese vlag.

Artikel 2. De begrippen “vakantie” en “academiejaar” zoals verder vernoemd in deze statuten zijn de periodes zoals bepaald door de Universiteit Gent.

Titel II: Doel

Artikel 3. Minos Gent heeft als doel:

 • het promoten en aanmoedigen van het debat over en rond de Europese Unie en Europa in globo. Dit zonder een specifiek standpunt in te nemen over het Europese vraagstuk. In die zin behoudt Minos aldus zijn neutraliteit.
 • het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk debat.

De doelstellingen van Minos Gent worden verwezenlijkt met eerbied voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Artikel 4. Om haar doel te bereiken organiseert Minos Gent onder meer

– Lokale publieke activiteiten en evenementen
– Internationale en nationale uitwisselingen met andere Europees-georiënteerde studentenverenigingen, met name Minos Leuven VZW.

Artikel 5. (vervallen)

Titel III: De leden

Artikel 6. Lidmaatschap staat open voor iedere student die zich kan vinden in de doelstellingen van Minos Gent.

Het praesidium kan een kandidaat-lid bij uitzondering weigeren mits motivering. Het voltallig praesidium dient hierover samen te komen en bij gebrek aan consensus, te stemmen over het lidmaatschap. De stemming geschiedt via bijzondere meerderheden. Dit vereist dat minstens 2/3 van de leden aanwezig zijn en de weigering geschiedt met minstens 2/3 van de stemmen.

Artikel 7. Behoudens artikel 6 is men lid van Minos Gent zodra het lidgeld betaald is.

Artikel 8. Het lidgeld wordt voor het begin van het nieuwe academisch jaar door het Praesidium bepaald.

Voor een bedrag, te bepalen door het praesidium, kan men erelid worden. Men kan pas erelid worden indien men een functie binnen het bestuur van Minos Gent heeft uitgeoefend of een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de vereniging.

Artikel 9. Lidmaatschap kan enkel ingetrokken worden bij bijzondere meerderheid op een algemene vergadering .

Het gewraakte lid heeft het recht om gehoord te worden.

Artikel 10. Het praesidium kan het erelidmaatschap aanbieden aan oud-leden, professoren en al wie zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging of haar doelstellingen. Ereleden hebben stemrecht en kunnen dus hun stem uitbrengen op Algemene Vergaderingen.

Titel IV: De Algemene Vergadering

Artikel 11. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden die hun lidgeld betaald hebben voor het desbetreffende werkingsjaar. Op de Algemene Vergadering hebben alle leden, het bestuur en de ereleden stemrecht.

Artikel 12. De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om de statuten te interpreteren en te wijzigen.

Artikel 13.  (vervallen)

Artikel 14. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid.

Tenzij anders bepaald beslist de Algemene Vergadering door middel van handopsteking, tenzij anders bepaald.

Artikel 15. De Algemene Vergadering komt minimaal één keer per jaar samen

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de praeses.

De praeses is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen indien minstens 1/4e van de leden daar om verzoekt.

Titel V: Het praesidium

Artikel 16. Het praesidium omvat het bestuur van Minos Gent en staat in voor de financiën en administratie, alsook voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging.

Beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen, indien geen consensus mogelijk is, worden beslissingen bij meerderheid genomen door middel van handopsteking. Bij gelijk stemmenaantal is de stem van de praeses doorslaggevend.

Bij verzoek door één van de leden van het bestuur kan een stemming ook geschieden bij geheime stemming.

Artikel 16bis. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om een motie van wantrouwen in te dienen tegen leden van het praesidium.

Indien een motie van wantrouwen wordt ingediend, wordt het voltallige praesidium samengeroepen ten laatste 7 werkdagen na het indienen van de motie.

Een motie van wantrouwen wordt ingediend bij de praeses of, indien deze tegen de praeses zelf gericht is, bij de vice-praeses. In de motie van wantrouwen wordt de naam vermeld van het desbetreffende bestuurslid, alsook een motivatie. De motie van wantrouwen mag niet anoniem gebeuren en moet alle namen van de personen bevatten die deze motie willen indienen.

Een motie van wantrouwen wordt aanvaard meer dan 1/4e van de leden aanwezig is. Is dit quorum niet behaald, dan dient de Algemene Vergadering ongeldig verklaard te worden door de praeses en dient een nieuwe Algemene Vergadering binnen de twee weken te worden opgesteld waarbij het aanwezigheidsquorum niet vereist is.

Het gewraakte praesidiumlid heeft het recht zich te verdedigen voor aanvang van de stemming.

Een motie van wantrouwen wordt aanvaard indien minstens 2/3e van de aanwezigen zich positief verklaart over de motie van wantrouwen. De stemming over een motie van wantrouwen is geheim.

Artikel 16ter. De leden van het praesidium moeten er in het bijzonder over waken nooit persoonlijke meningen naar voren te brengen als ware deze officiële standpunten van Minos Gent.

Artikel 17. De leden van het praesidium zijn gevolmachtigd om Minos Gent te vertegenwoordigen. Er wordt van hen, in het bijzonder van de Praeses, Vice-praeses en Quaestor, verwacht dat ze zich ten volle inzetten voor Minos en haar onafhankelijkheid niet in gedrang brengen.

De leden van het praesidium zijn automatisch lid van Minos Gent.

Artikel 17bis. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen het dagelijks bestuur van Minos Gent. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie en de algemene werking van het praesidium.

Artikel 17ter. De verschillende praesidiumfuncties kunnen officieel niet gecumuleerd worden. Indien een bepaalde functie echter niet kan worden ingevuld, kunnen de overige praesidiumleden officieus deze functie en bijhorend takenpakket op zich nemen.

Artikel 18. Het praesidium bestaat uit de praeses, vice-praeses, quaestor, een cultuurpraeses, een politiekpraeses, een PR en een scriptor. Deze worden in de volgende artikels verder omschreven.

Artikel 18bis. De webpagina wordt beheerd door één van de leden van het praesidium.

Artikel 19. De praeses heeft volgende taken;

 • Woordvoerder en voorzitter van Minos Gent.
 • Staat in voor een goede samenwerking met de andere afdelingen van Minos.
 • Roept de Algemene Vergadering en het praesidium samen en zit de vergaderingen voor.
 • Coördinatie binnen de vereniging.
 • Samen met de quaestor houdt de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent.
 • De praeses werkt nauw samen met de vice-praeses.

Artikel 19bis. De vice-praeses is de eerste plaatsvervanger van de praeses en ondersteunt de praeses in al zijn taken. Verder heeft deze volgende taken;

 • De vice-praeses is verantwoordelijk voor communicatie naar de ereleden.
 • De vice-praeses staat de overige praesidiumleden bij in hun taken indien dit nodig zou blijken.

Artikel 20. De quaestor is verantwoordelijk voor de financiën van Minos Gent en moet er op toe te zien dat de organisatie financieel gezond is. Deze heeft volgende taken;

 • De quaestor houdt samen met de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent.
 • De quaestor staat samen met de PR in voor sponsoring en de communicatie naar sponsors toe.
 • De quaestor kan een veto stellen tegen iedere handeling van één van de bestuursleden indien er een reëel risico bestaat dat de financiële gezondheid van de vereniging hierdoor in gevaar zou komen.

Artikel 21. De cultuurpraeses heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van culturele activiteiten met oog voor de rijke culturele diversiteit binnen Europa. Verder is de cultuurpraeses verantwoordelijk voor;

 • Het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 22. De politiekpraeses heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van debatten, lezingen en andere activiteiten die als doel hebben het debat over de Europese Unie en Europa in globo aan te wakkeren en te stimuleren. Verder is deze verantwoordelijk voor;

 • Het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 23. De scriptor is hoofdredacteur van het ledenblad, De Minos, en staat in voor deze en andere publicaties van Minos Gent. Deze heeft als taak;

 • Het documenteren van de activiteiten van Minos Gent.
 • Het typen, bijhouden en publiceren van verslagen van de Algemene en andere vergaderingen.
 • Een jaarverslag maken van alle activiteiten die Minos gent doorheen het werkingsjaar heeft georganiseerd

Artikel 24.De PR is verantwoordelijke voor de opmaak van het drukwerk van Minos Gent en het beheren van de nodige publiciteit voor de evenementen van Minos Gent. Verder is deze verantwoordelijk voor; amen met de quaestor is de PR verantwoordelijk voor;

 • De sponsoring, in samenwerking met de quaestor.

 Artikel 25. Het praesidium nodigt leden uit om in de stuurgroep te zetelen.

Artikel 26. Indien een praesidiumlid in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen, kan het praesidium een tijdelijke vervanger aanduiden.

In het geval dat een praesidiumlid langdurig of permanent in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen, kiest de Algemene Vergadering bij de eerstvolgende samenkomst een nieuw praesidiumlid voor de vrijgekomen functie of wordt de procedure van artikel 17ter gevolgd.

Indien een motie van wantrouwen tegen een Praesidiumlid werd goedgekeurd, kiest de Algemene Vergadering een vervanger via geheime stemming bij meerderheid (helft + 1) of wordt de procedure van artikel 17ter gevolgd.

Titel Vbis: De Stuurgroep

Artikel 26bis. De stuurgroep bestaat uit de leden van Minos Gent die hiervoor gevraagd werden door het praesidium.

Artikel 26ter. De stuurgroep ondersteunt het praesidium bij het dagelijks bestuur van Minos Gent en helpt bij het organiseren van de activiteiten.

Titel VI: Verkiezingen

Artikel 27. Het praesidium wordt verkozen voor een (1) jaar. Het nieuw praesidium treedt aan na afloop van de laatste algemene vergadering voor het begin van de zomervakantie.

Artikel 28. De stemming is altijd geheim en geschiedt volgens een meerderheid (helft + 1).

Artikel 29. Het praesidium wordt per functie afzonderlijk verkozen.

De functies worden verkozen in volgorde van hun beschrijving in deze statuten. Er wordt pas overgegaan tot de stemming van de volgende functie nadat het resultaat van de voorgaande bekend gemaakt is.

Leden kunnen zich voor maximaal twee functies kandidaat stellen.

Leden kunnen zich niet voor zowel praeses als vice-praeses kandidaat stellen.

Artikel 30. De praktische organisatie van de verkiezing wordt geregeld door de kiescommissie.

De kiescommissie wordt aangeduid door de Algemene Vergadering en bestaat uit minimaal twee (2) personen.

De commissarissen zijn zelf geen kandidaat voor het praesidium.

De kiescommissie is onafhankelijk en neutraal collegiaal orgaan.

Artikel 31. De kiescommissie heeft volgende taken;

 • verzamelt de kandidaturen.
 • ziet er op toe dat alle kandidaten de kans krijgen om zich voor te stellen.
 • houdt toezicht op het stemgebeuren.
 • telt de stemmen.
 • kan verdere regels opstellen waaraan alle kandidaten zich moeten houden voor zo ver deze regels in overeenstemming zijn met de statuten.

Artikel 32. De kiescommissie kan kandidaten die de opgelegde regels niet naleven,  sanctioneren door het aftrekken van stemmen of het uitsluiten van de kandidaat.

De kiescommissie beslist naar billijkheid over de op te leggen sanctie.

Een sanctie moet altijd opgelegd worden voor het tellen van de stemmen.

Artikel 33. Indien een kandidaat de onafhankelijkheid of neutraliteit van de kiescommissie of de billijkheid van een sanctie betwist, beslist de Algemene Vergadering over een oplossing. De Algemene Vergadering moet dan beslissen voor aanvang van het tellen van de stemmen.

Titel VII: Andere bepalingen

Artikel 34. Deze statuten treden onmiddellijk in werking na goedkeuring op de Algemene Vergadering. De vernieuwde statuten worden uiterst binnen één maand na aanvaarding bekend gemaakt op de website van Minos Gent.

Artikel 35. Indien één van de leden van het praesidium handelingen in naam en/of voor rekening van Minos Gent zou stellen die het normale beheer en de normale handelingen kennelijk te boven gaan, kan deze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

De procedure hiervoor geschiedt conform de procedure inzake motie van wantrouwen.

Geschiedenis

 • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 september 2008.
 • Aangepast door de Algemene Vergadering op 10 februari 2009.
 • Aangepast door de Algemene Vergadering op 9 februari 2010.
 • Aangepast door de Algemene Vergadering op 13 september 2018.
%d bloggers liken dit: