Statuten

Titel I: Algemene bepalingen

Artikel 1. Minos Gent is een studentenvereniging in Gent, erkend door de Universiteit Gent. Minos Gent is een feitelijke vereniging en een afdeling van Minos, naast deze van Leuven en Antwerpen.

Artikel 2. De clubkleuren van Minos Gent zijn blauw (193D8A) en geel (FECC17), de kleuren zoals gebruikt in de Europese vlag.

Artikel 3. De begrippen ‘zomervakantie’ en ‘academiejaar’, zoals verder vernoemd in deze statuten, zijn de periodes zoals bepaald door de Universiteit Gent.

Titel II: Doel

Artikel 4. Minos Gent heeft als doel het promoten en aanmoedigen van het debat over en rond de Europese Unie en Europa in globo. Dit wordt gedaan door het organiseren van lezingen en debatten, alsook via samenwerkingen met andere organisaties zoals Minos Leuven VZW en Europa Direct Provincie Oost-Vlaanderen.

Deze doelstelling wordt bereikt zonder een specifiek standpunt in te nemen over het Europese vraagstuk. In die zin behoudt Minos aldus zijn neutraliteit. Niettemin wordt de doelstelling verwezenlijkt met eerbied voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Titel III: De leden

Artikel 5. Lidmaatschap staat open voor iedere student of werkzaam persoon die zich kan vinden in de doelstellingen van Minos Gent en aldus interesse heeft voor Europese thema’s.

Artikel 6. Het praesidium kan een kandidaat-lid bij uitzondering weigeren mits motivering. Het voltallig praesidium dient hierover samen te komen en bij gebrek aan consensus te stemmen over het lidmaatschap. De stemming geschiedt via bijzondere meerderheden. Dit vereist dat minstens twee derden van de leden aanwezig zijn en de weigering geschiedt met minstens twee derden van de stemmen.

Artikel 7. Behoudens artikel 6 is men lid van Minos Gent zodra het lidgeld betaald is.

Artikel 8. Het lidgeld wordt voor het begin van het nieuwe academiejaar door het praesidium bepaald.

Artikel 9. Het praesidium kan het erelidmaatschap aanbieden aan oud-leden, professoren en al wie zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging of haar doelstellingen. Het voltallig praesidium dient hierover samen te komen en bij gebrek aan consensus te stemmen over het lidmaatschap. De stemming geschiedt via bijzondere meerderheden. Dit vereist dat minstens twee derden van de leden aanwezig zijn en de weigering geschiedt met minstens twee derden van de stemmen.

De naam van het erelid wordt vermeld op de website.

Artikel 10. Lidmaatschap kan enkel ingetrokken worden bij bijzondere meerderheid op een Algemene Vergadering.

Het gewraakte lid heeft het recht om gehoord te worden.

Titel IV: De Algemene Vergadering

Artikel 11. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, het bestuur en de ereleden. Deze hebben allen stemrecht.

Artikel 12. Op een Algemene Vergadering kunnen voorstellen gedaan worden om de werking van Minos Gent te verbeteren, alsook om over activiteiten te brainstormen en een lidmaatschap in te trekken.

Artikel 13. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om een motie van wantrouwen in te dienen tegen leden van het praesidium.

Indien een motie van wantrouwen wordt ingediend, wordt het voltallige praesidium samengeroepen ten laatste zeven werkdagen na het indienen van de motie.

Een motie van wantrouwen wordt ingediend bij de praeses of, indien deze tegen de praeses zelf gericht is, bij de vice-praeses. In de motie van wantrouwen wordt de naam vermeld van het desbetreffende bestuurslid, alsook een motivatie. De motie van wantrouwen mag niet anoniem gebeuren en moet alle namen van de personen bevatten die deze motie willen indienen.

Een motie van wantrouwen wordt aanvaard indien meer dan een vierde van de leden aanwezig is. Is dit quorum niet behaald, dan dient de Algemene Vergadering ongeldig verklaard te worden door de praeses en dient een nieuwe Algemene Vergadering binnen de twee weken te worden opgesteld waarbij het aanwezigheidsquorum niet vereist is.

Een motie van wantrouwen wordt aanvaard indien minstens twee derde van de aanwezigen zich positief verklaart over de motie van wantrouwen. De stemming over een motie van wantrouwen is geheim.

Het gewraakte praesidiumlid heeft het recht zich te verdedigen voor aanvang van de stemming.

Indien een motie van wantrouwen tegen een praesidiumlid werd goedgekeurd, kiest de Algemene Vergadering een vervanger via geheime stemming bij meerderheid.

Artikel 14. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid.

Artikel 15. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de praeses.

Artikel 16. De praeses is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen indien minstens een vierde van de leden daar om verzoekt.

Titel V: Het praesidium

Artikel 17. Het praesidium omvat het bestuur van Minos Gent en staat in voor de financiën en administratie, alsook voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging.

Artikel 18. Het praesidium bestaat uit de praeses, vice-praeses, quaestor, een politiek, een cultuur, een PR en een scriptor. Deze worden in de volgende artikelen verder omschreven.

Artikel 19. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen het dagelijks bestuur van Minos Gent. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie en de algemene werking van het praesidium.

Artikel 20. De praeses heeft volgende taken:

– Woordvoerder en voorzitter van Minos Gent;

– Staat in voor een goede samenwerking met de andere afdelingen van Minos;

– Roept de Algemene Vergadering en het praesidium samen en zit de vergaderingen voor;

– Coördinatie binnen de vereniging;

– Samen met de quaestor houdt de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent;

– De praeses werkt nauw samen met de vice-praeses.

Artikel 21. De vice-praeses is de eerste plaatsvervanger van de praeses en ondersteunt de praeses in al zijn taken. Verder heeft deze volgende taken:

– De vice-praeses is verantwoordelijk voor communicatie naar de ereleden;

– De vice-praeses staat de overige praesidiumleden bij in hun taken indien dit nodig zou blijken.

Artikel 22. De quaestor is verantwoordelijk voor de financiën van Minos Gent en moet er op toe te zien dat de organisatie financieel gezond is. Deze heeft volgende taken:

– De quaestor houdt samen met de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent;

– De quaestor staat samen met de PR in voor sponsoring en de communicatie naar sponsors toe;

– De quaestor maakt een jaarverslag van alle activiteiten die Minos gent doorheen het werkingsjaar heeft georganiseerd;

– De quaestor kan een veto stellen tegen iedere handeling van één van de bestuursleden indien er een reëel risico bestaat dat de financiële gezondheid van de vereniging hierdoor in gevaar zou komen.

Artikel 23. De politiek heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van debatten, lezingen en andere activiteiten die als doel hebben het debat over de Europese Unie en Europa in globo aan te wakkeren en te stimuleren. Verder is deze verantwoordelijk voor:

– Het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 24. De cultuur heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van culturele activiteiten met oog voor de rijke culturele diversiteit binnen Europa. Verder is de cultuur verantwoordelijk voor:

– Het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 25. De PR is verantwoordelijk voor de opmaak van het drukwerk van Minos Gent en het beheren van de nodige publiciteit voor de evenementen van Minos Gent. Verder is deze verantwoordelijk voor:

– De sponsoring, in samenwerking met de quaestor;

– De website beheren.

Artikel 26. De scriptor is hoofdredacteur van het ledenblad, De Minos, en staat in voor deze en andere publicaties van Minos Gent. Deze heeft als taak:

– Het documenteren van de activiteiten van Minos Gent;

– Het typen, bijhouden en publiceren van verslagen van de Algemene en andere vergaderingen.

Artikel 27. De leden van het praesidium moeten er in het bijzonder over waken nooit persoonlijke meningen naar voren te brengen als ware deze officiële standpunten van Minos Gent.

Artikel 28. De leden van het praesidium zijn gevolmachtigd om Minos Gent te vertegenwoordigen. Er wordt van hen, in het bijzonder van de praeses, vice-praeses en quaestor, verwacht dat ze zich ten volle inzetten voor Minos en haar onafhankelijkheid niet in gedrang brengen.

Artikel 29. De leden van het praesidium zijn automatisch lid van Minos Gent.

Artikel 30. Beslissingen worden bij consensus genomen. Indien geen consensus mogelijk is, worden beslissingen bij meerderheid genomen door middel van stemming. Bij gelijk stemmenaantal is de stem van de praeses doorslaggevend.

Bij verzoek door één van de leden van het bestuur kan een stemming ook geschieden bij geheime stemming.

Artikel 31. Indien een praesidiumlid in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen, kan het praesidium een tijdelijke vervanger aanduiden.

In het geval dat een praesidiumlid langdurig of permanent in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen, kiest het praesidium bij de eerstvolgende samenkomst een nieuw praesidiumlid voor de vrijgekomen functie.

Artikel 32. Indien één van de leden van het praesidium handelingen in naam en/of voor rekening van Minos Gent zou stellen die het normale beheer en de normale handelingen kennelijk te boven gaan, kan deze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

De procedure hiervoor geschiedt conform de procedure inzake motie van wantrouwen.

Titel VI: De stuurgroep

Artikel 33. Het praesidium nodigt leden uit om in de stuurgroep te zetelen.

Artikel 34. De stuurgroep bestaat uit de leden van Minos Gent die hiervoor gevraagd werden door het praesidium.

Artikel 35. De stuurgroep ondersteunt het praesidium bij het dagelijks bestuur van Minos Gent en helpt bij het organiseren van de activiteiten.

Titel VII: Verkiezingen

Artikel 36. Het praesidium wordt verkozen voor één jaar. Het nieuw praesidium treedt aan na afloop van de laatste algemene vergadering voor het begin van de zomervakantie.

Artikel 37. De stemming is altijd geheim en geschiedt volgens een meerderheid.

Artikel 38. Het praesidium wordt per functie afzonderlijk verkozen.

De functies worden verkozen in volgorde van hun beschrijving in deze statuten. Er wordt pas overgegaan tot de stemming van de volgende functie nadat het resultaat van de voorgaande bekend gemaakt is.

Artikel 39. Men kan zich voor maximaal twee functies kandidaat stellen.

Artikel 40. Praeses, vice-praeses en quaestor kunnen niet gecumuleerd worden. Voor ieder van deze functies dient een apart persoon op te treden. Politiek, cultuur, PR en scriptor kunnen officieel niet gecumuleerd worden. Echter, deze kunnen wel officieus gecumuleerd worden indien een bepaalde functie niet kan worden ingevuld.

Artikel 41. De praktische organisatie van de verkiezing wordt geregeld door de kiescommissie.

De kiescommissie bestaat uit praesidiumleden die het afgelopen academiejaar een functie hebben opgenomen en ervoor gekozen hebben het komende academiejaar geen nieuwe functie op te nemen.

De kiescommissie bestaat uit minimaal twee personen.

De kiescommissie is een onafhankelijk en neutraal collegiaal orgaan.

Artikel 42. De kiescommissie heeft volgende taken:

– Verzamelen van de kandidaturen;

– Erop toezien dat alle kandidaten de kans krijgen om zich voor te stellen;

– Toezicht houden op het stemgebeuren;

– Stemmen tellen.

De kiescommissie kan verdere regels opstellen waaraan alle kandidaten zich moeten houden voor zover deze regels in overeenstemming zijn met de statuten.

Artikel 43. De kiescommissie kan kandidaten die de opgelegde regels niet naleven, sanctioneren door het aftrekken van stemmen of het uitsluiten van de kandidaat.

De kiescommissie beslist naar billijkheid over de op te leggen sanctie.

Een sanctie moet altijd opgelegd worden voor het tellen van de stemmen.

Artikel 44. Indien een kandidaat de onafhankelijkheid of neutraliteit van de kiescommissie of de billijkheid van een sanctie betwist, beslist de Algemene Vergadering over een oplossing. De Algemene Vergadering moet dan beslissen voor aanvang van het tellen van de stemmen.

Titel VIII: Andere bepalingen

Artikel 45. Deze statuten treden onmiddellijk in werking na goedkeuring op de vergadering van het praesidium. De vernieuwde statuten worden uiterst binnen één maand na aanvaarding bekend gemaakt op de website van Minos Gent.

Geschiedenis

  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 september 2008.
  • Aangepast door de Algemene Vergadering op 10 februari 2009.
  • Aangepast door de Algemene Vergadering op 9 februari 2010.
  • Aangepast door de Algemene Vergadering op 13 september 2018.
  • Aangepast door de Algemene Vergadering op 13 oktober 2021.
%d bloggers liken dit: